Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
13.3.2012

Nová kniha – Matúš Valihora: BREZOVÁ, O minulosti Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848

Možno neviete, že ľudia žili v brezovskom chotári už v dobe kamennej...
z minulosti Brezovej a vtedy k nej patriacich Košarísk a Priepasného sú známe najmä udalosti, či osobnosti 19. a 20. storočia. Ľudia tu však žili aj predtým. A práve o staršej a temer zabudnutej minulosti Brezovej a priľahlých kopaníc rozpráva nová kniha Brezová.

Určite poznáte rodinnú históriu po svojich prastarých rodičov. Vaši predkovia tu však mohli žiť už pred stovkami rokov...
V novej knihe Brezová môžete nájsť mená a priezviská svojich predkov - nielen v zoznamoch obyvateľov, ale možno aj v zozname richtárov.

Aj v minulosti mali ľudia svoje starosti a trápenia. A neboli to len živelné pohromy. Existovala manželská nevera, hádky o majetky, zlodejstvo...
Pozoruhodnou a ojedinelou súčasťou knihy sú Pramene - výber z listín, kroník a listov našich predkov. Sú cenným zdrojom informácií o minulosti Brezovej a umožňujú nahliadnuť do životov vtedajších ľudí.

 

O minulosti Brezovej pod Bradlom pred rokom 1848
Vzťah k rodnému kraju sa dá plnohodnotne vybudovať iba vďaka hlbšiemu poznaniu jeho minulosti. Preto treba privítať každý počin, ktorý vedie k odkrývaniu a prezentácii dedičstva našich predkov. Matúš Valihora sa vďaka neuveriteľnému zanieteniu pustil do náročného štúdia všetkých dostupných prameňov k dejinám Brezovej pod Bradlom. Neuspokojil sa s konštatovaniami obsiahnutými v staršej literatúre, ale poctivo preveroval všetky údaje v origináloch zachovaných v domácich i zahraničných archívoch. Tak sa mu s pomocou historikov a lingvistov podarilo dešifrovať a sprístupniť viaceré doteraz úplne neznáme pramene zo starších i novovekých dejín Brezovej. Odhodlal sa aj k veľmi náročnému sprístupneniu najdôležitejších dokumentov formou kritickej edície, v ktorej pretlmočil do dnešnej slovenčiny dobové pramene písané v latinčine a starej slovenčine. Pritom využíva aj poznámkový aparát, vďaka ktorému čitateľ porozumie aj mnohým odborným z latinčiny prevzaným výrazom i archaizmom obsiahnutým v slovenských textoch 17. a 18. storočia. Posunutie pomyselnej latky ľudského poznania nie je jednoduchou záležitosťou. Rád konštatujem, že v diele Matúša Valihoru je tento posun veľmi zreteľný.

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
samostatný vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a vedúci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vystavené pod (kategória): História, Pozoruhodnosti, Obce
Filter / Kategórie